درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

۷ شهریور ۱۳۷۲

نظر به‌این‌که خورشید سوار بر شیر از دوران باستان مظهر نگاهبانی ایران‌زمین بوده و در طول تاریخ به عنوان آرم ایرانیان به‌کار رفته است؛ نظر به‌این‌که در انقلاب مشروطیت نیز این علامت به‌عنوان حافظ آزادی و استقلال ایران بر سر در مجلس شورای ملی نصب شده است؛ نظر به‌این‌که پرچم سه‌رنگ ایران: سبز و سفید و سرخ، میراث انقلاب مشروطیت است و به‌عنوان خونبهای شهیدان راه آزادی مورد احترام همهٌ ‌ایرانیان می‌باشد؛ نظر به‌این‌که نگاهبانی میراث فرهنگی و شعائر ملی و احترام به سنتهای تاریخی از اهّم تکالیف شورای ملی مقاومت ایران می‌باشد؛ 

  شورای ملی مقاومت ایران در جلسهٌ ۷شهریور ۱۳۷۲، پیشنهاد  آقای مسعود رجوی  مسئول شورا را به‌شرح زیر تصویب کرد: ۱ـ علامت شیروخورشید آرم رسمی شورای ملی مقاومت ایران خواهد بود. ۲ـ پرچم ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ که تاکنون در تمام مراسم رسمی و جلسات شورا برافراشته بوده و ارتش آزادیبخش ملی ایران در تمام نبردهای خود علیه حاکمیت غاصب و بیدادگر خمینی،  آن را به‌عنوان نشانهٌ حاکمیت ملی با خود حمل و از آن نگهبانی کرده است، به علامت شیروخورشید مزین خواهد شد.