درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

۲۲ بهمن ۸۵

نظر به اینکه   طبق بیانیه   ملی ایرانیان   ومصوبات الزام آورشورا:

- مرزبندی  قاطع با رژیم  ضد بشری ولایت  فقیه ,  عمده ترین  معیارارزیابی  ادعاهای افراد  و  گروهها و شناسایی دوست ودشمن ومبنای   تنظیم   رابطه با همه  افرادوجریانهای  سیاسی و جذب و دفع نیروهاست,

- طرد  و تحریم کامل   رژیم ولایت فقیه  و همه همدستان   آن ,  خط قرمز   پیکار آزادی  ملت ایران است.

- عبورازاین خط قرمزکه  حصار حیاتی و مرزبندی ملی ایرانیان دربرابر  حاکمیت آخوندی است, ازسوی   هرفرد  یا جریان  سیاسی هرچند سابقه یا داعیه مخالفت با رژیم   داشته باشد ,خیانت وخروج ازجبهه  مخالفان رژیم محسوب میشود,

-  هرگونه رابطه  با عوامل   رژیم ولایت فقیه   و همچنین  سرویسهای   پشتیبان وهمدست آن علیه مقاومت   ,  دشمنی   با آزادی   و حاکمیت   مردم ایران است.

 درصورت نقض این موارد ازسوی هر  یک  ازاعضای  شورا ,  عضویت او  به تشخیص   مسئول شورا موقتا  معلق میگردد  تا موضوع   دراجلاس   بعدی  طبق ماده  ۴ اساسنامه , رسیدگی شود.