درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

«مقام ریاست‌جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران برعهدهٌ خانم مریم رجوی خواهد بود:
۱ ـ تعیین زمان مناسب اعلام این مصوبه، برعهدهٌ مسئول شوراست.
۲ ـ به محض تصدی ریاست‌جمهوری در ایران، خانم مریم رجوی از کلیهٌ مسئولیتهای سازمانی خود استعفا خواهد کرد.
۳ ـ دورهٌ  ریاست‌جمهوری ایشان، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری جدید در مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ایران پایان می‌پذیرد».