درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

تحقیقات بی طرفانه بسیار مهم است و بایستی مستقل وشفاف و درانطباق کامل با استانداردهای بین المللی باشد

عفو بین الملل دربیانیه خود در باره قتل عام دراشرف تاکید کرد: در مورد خشونتهای قبلی مقامات عراق نتوانستند یک تحقیقات موثر را در رابطه با حملات صورت گرفته علیه ایرانیان تبعیدی پیش ببرند و معنی آن این است که کسی بخاطر حملات قبلی پاسخگو نبوده و ساکنان همواره بخاطر امنیتشان در نگرانی هستند. 

عفو بین الملل افزود: مقامات باید اطمینان حاصل کنند که تحقیقات حول خشونت اول سپتامبر به سرعت انجام شود و این تحقیقات بایستی مستقل، شفاف و در انطباق کامل با استانداردهای بین المللی باشد. 
عفو بین الملل در ادامه بیانیه اش تاکید می کند: 
شکست مقامات عراقی در تحقیقات و به پای میز عدالت کشاندن کسانی که مسئول حملات قبلی هستند، غیرقابل قبول است و جانها را در خطر قرار میدهد. دولت عراق مسئول سلامتی وامنیت تمامی ساکنان کمپ لیبرتی و کمپ اشرف است و می‌بایست اقدامات فوری را برای اطمینان از حفاظت آنان به عمل آورد.