درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، حمله وحشیانه و انزجار برانگیز به موزه باردو را قویاً محكوم كرد و عمیقترین همدردیهای مردم و مقاومت ایران را به مردم و رئیس جمهور تونس ابراز می دارد.

وی تأكید كرد كسانی كه این جنایت را طراحی كرده اند، در صددند از مردم تونس كه بنیادگرایی و افراطیگری تحت نام اسلام را قاطعانه رد كردند، انتقام بگیرند.

وی افزود كشتار غیرنظامیان و بیگناهان از هر ملیتی و به هر بهانه‌یی جنایت علیه بشریت است و وقتی این جنایت تحت نام اسلام دین رحمت و رهایی انجام می شود، به طور مضاعف غیر قابل قبول است.

خانم رجوی تأكید كرد تروریسم و بنیادگرایی با روی كار آمدن فاشیسم دینی در ایران به یك تهدید مبرم جهانی تبدیل شد. این رژیم در سالهای اخیر با مداخلات روز افزون و كشتار بیسابقه در عراق و سوریه و لبنان و یمن، بلای تروریسم و افراطیگری را در منطقه شعله ورتر كرده است. خلع ید از این رژیم ضد اسلامی و ضد ایرانی در منطقه اولین قدم ضروری برای مهار بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام و سرنگونی این رژیم، راه حل نهایی برای درهم شكستن این پدیده شوم و برچیده شدن بساط آن از منطقه و جهان اسلام است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

28 اسفند 1393(19مارس 2015)