درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 

ناقوس زوال ديكتاتوري سراپافساد آخوندي و طلوع دموكراسي، عدالت و حاكميت مردمي

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، به مردم قهرمان كرمانشاه و ديگر شهرهايي كه امروز با شعارهاي يا مرگ يا آزادي، مرگ بر روحاني، مرگ بر ديكتاتور، زنداني سياسي آزاد بايد گردد، به قيام برخاسته و به گراني و فقر و فساد اعتراض مي‌كنند درود فرستاد. وی گفت: ديروز مشهد، امروز كرمانشاه و فردا سراسر ايران، اين قيام ناقوس سرنگوني ديكتاتوري سراپا فساد آخوندي و طلوع دموكراسي، عدالت و حاكميت مردمي را به صدا در آورده است.

خانم رجوي عموم مردم بويژه جوانان و زنان در سراسر كشور را به پيوستن به قيام «نه به گراني» فراخواند و گفت: ديكتاتوري فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگی ملي و مقاومت و پایداری و استمرار قیامهای حق‌طلبانه شما، بدون ترديد شكست خواهد خورد.

وي افزود: پرونده چهار دهه حكومت ملايان چيزي جز گراني و فقر و فساد، شكنجه و اعدام و كشتار و جنگ افروزي نيست. بخش عمده سرمايه هاي مردم، از جمله پولهاي آزاد شده در توافق اتمي صرف ماشين سركوب و اختناق و صدور تروريسم و جنگ افروزي مي‌شود يا توسط سركردگان رژيم چپاول مي‌شود. سرنگوني فاشيسم ديني اولين قدم براي برون رفت از بحراني است كه هر روز تشديد مي‌شود.

وي گفت: رژيم آخوندي هيچ آينده‌یي ندارد، سرمايه گذاري روي آن محكوم به شكست است و زمان آنست كه جامعه جهاني سرنوشت خود را به اين رژيم گره نزند و مقاومت مردم ايران براي سرنگوني آن به رسميت بشناسند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۸ دي ۱۳۹۶(۲۹دسامبر۲۰۱۷)