درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

شليك به تظاهركنندگان، دستگيريهاي جمعي و قتل زير شكنجه از مصاديق جنايت عليه بشريت است

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، خواستار اقدام فوري دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و كشورهاي عضو و همچنين كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و ديگر ارگانهاي ذيربط بين المللي، براي آزادي بلادرنگ دستگيرشدگان قيام سراسري مردم ايران و تعيين تكليف مفقودان شد.

وي افزود آتش گشودن به روي تظاهركنندگان، دستگيريهاي جمعي و به شهادت رساندن زندانيان زير شكنجه كه اين روزها توسط دژخيمان نظام ولايت فقيه در شهرهاي مختلف ايران جريان دارد، بدون ترديد از مصاديق جنايت عليه بشريت است و از سوي جامعه بين المللي اقدام فوري مي طلبد. سكوت در برابر اين جنايتها، فاشيسم ديني حاكم بر ايران را در ادامه و استمرار اين جنايات جريتر مي كند  

طي دو هفته اول قيام سراسري مردم ايران دست كم هشت هزار تن  از قيام آفرينان توسط پاسداران و نيروهاي سركوبگر دستگير شدند و شماري زيادي از آنان مفقود شده اند كه خبري از آنان نيست. ۹۰درصد دستگير شدگان را جوانان زير ۲۵ سال و ۳۵در صد آنان را دانش آموزان تشكيل مي دهند. شماري از اين زندانيان در تهران و شهرهاي مختلف كشور مانند تهران، اراك و سنندج و زنجان زير شكنجه به شهادت رسیدند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۸دي ۱۳(۱۸ژانويه ۲۰۱۸)