درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

دست نظام منحوس ولايت فقيه و خامنه‌اي و بيتش و سپاه پاسداران و قضاييه و مجلس و دولتش بايد از جان و مال و ناموس مردم ايران قطع شود و حاكميت غصب شده به مردم ايران برگردد

قضاييه جنايتكار آخوندها در يك حكم ضدانساني چهار زنداني را در اروميه به اتهام سرقت، به قطع دست محكوم كرده است. اين حكم انزجار آور در حاليست كه خامنه اي، روحاني، رييسي و ديگر آخوندهاي حكومتي و «آقازاده»هاي فاسد و تبهكار و همچنين سركردگان پاسداران بزرگترين دزدان تاريخ ايران هستند كه صدها ميليارد دلار اموال مردم را به بهاي گرسنگي، فقر و بيكاري دهها ميليون ايراني و كلان تورم و ويراني اقتصاد كشور بسرقت برده اند.

تنها دستي كه بايد قطع شود دست نظام منحوس ولايت فقيه و خامنه اي و بيتش و سپاه پاسداران و قضاييه و مجلس و دولتش از جان و مال و ناموس مردم و بازگرداندن حاكميت غصب شده به مردم ايران است.

مقاومت ايران دبير كل، شورا و كميسر حقوق بشر و گزارشگران ذيربط ملل متحد را به اقدام فوري براي لغو اين احكام جنايتكارانه و نجات اين چهار زنداني فرا ميخواند. رژيم ضد بشري آخوندي و احكام قرون وسطايي آن مانند قطع دست ننگ بشريت معاصر است. اين رژيم مردم ايران را نمايندگي نميكند و بايد از ملل متحد اخراج شود. سكوت و بي عملي، از سوي اين رژيم چراغ سبزي براي ادامه و تشديد جنايت تلقي ميشود.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۴ مهر ۱۳۹۹ (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰)