درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

شكست بزرگ رژيم در كشاندن مردم به پاي صندوقها جوشش خون شهيدان قيام آبان است

خانم مريم رجوي تحريم بزرگ نمايش انتخابات در فاشيسم ديني را به مردم ايران تبريك گفت و آنرارويارويي بيش از 90 درصد مردم ايران با حاكميت آخوندها و رأي مردم ايران به سرنگوني توصيف كرد . خانم رجوي افزود : شكست بزرگ رژيم در كشاندن مردم به پاي صندوقها، جوشش بلافصل خون 1500 شهيد قيام آبان و خيزشهاي بعدي مردم ايران است. اين بايكوت بي سابقه «نه» بزرگ به خامنه اي و روحاني و تماميت رژيم آخوندي و بيانگراستقبال عمومي از شعار كانونهاي شورشي در بارة «رأي من سرنگوني» است.

اظهارات مسخره خامنه اي مبني براينكه مشاركت وظيفه و حكم شرعي است، التماسهاي مكرر روحاني و مشاورانش كه قهر با صندوقها آمريكا را خوشحال و عمليات تخريبي مجاهدين را بيشتر ميكند،فراخوانهاي سپاه پاسداران و ظريف به اينكه با مشاركت حداكثري فشار حداكثري را به شكست بكشانيم، نه تنها اثر نكرد بلكه انزجار مردم از سرقت حق حاكميت مردم در انتخابات نامشروع را مضاعف و عزم آنان براي تحريم را جزم تر كرد.

تحريم سراسري انتخابات مخاصمات دروني و بن بست مرگبار رژيم را تشديد و روند سرنگوني آنرا بدست مردم و مقاومت ايران تسريع ميكند. فشردن دستهاي خونين اين رژيم نامشروع در عرصه بين المللي بايد متوقف شود. جامعه جهاني بايد حق مردم ايران براي مقاومت و تغيير رژيم آخوندي و استقرار دمكراسي و حاكميت مردمي را برسميت بشناسد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

دوم اسفند 1398 (21 فوريه 2020)