درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران دبیرکل، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگانهای ذیربط ملل متحد و عموم سازمانهای مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان سه زندانی قیام آبان ماه که به اعدام محکوم شده اند، فراخواند.

بیدادگاه رژیم آخوندی به ریاست سردژخیم صلواتی امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی را که در قیام آبان ماه در تهران دستگیر شده بودند را در یک محاکمه نمایشی به اتهام آخوندی ساخته محاربه به اعدام محکوم کرده است. آنها پس از دستگیری تحت شکنجه قرار گرفته اند.

رژیم ضد بشری آخوندی در وحشت از بالاگرفتن اعتراضها و خیزشهای مردمی در صدد است با این احکام جنایتکارانه جو رعب و وحشت ایجاد کند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با تاکید بر اینکه زندانیان قیام در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند از آبان ماه گذشته بارها از ملل متحد خواستار اعزام یک هیات بین المللی برای بازدید از زندانها و زندانیان قیام در ایران شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ اسفند ۱۳۹۸ (۲۹ فوریه ۲۰۲۰)