درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مغازه داران بازار كفاشان در پاساژهای وحید؛ اعظم و کمالی در خیابان ۱۵خرداد تهران در روز یکشنبه برای دومین روز دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب روز شنبه در اعتراض به گرانی بیسابقه مواد اولیه برای تولید کفش شروع شد. کسبه بازار سپهسالار،  بازار موسوی و بازار منوچهر خانی نیز روز شنبه به اعتصاب کفاشان پیوستند.

در روز یکشنبه بازاریان با شعار بازاري باغيرت حمايت حمايت، مرگ بر گرانی، مرگ بر دیکتاتور  به راهپیمایی پرداختند. این در حالی بود که عوامل اطلاعاتی کسبه این مناطق را تحت فشار بسیار قرار دادند تا مغازه هايشان را نبندند.

همزمان در قزوين ۵۰۰نفر از بازنشستگان کارخانه ریسندگی نازنخ و فرنخ در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. در حالی که نزدیک به یک دهه از زمان بازنشستگی آنها می گذرد، رژیم از پرداخت مطالبات آنها سر باز می زند.

در نقده  به دنبال امتناع کارگزاران حکومتی از پرداخت مطالبات کشاورزان، کارخانه آذرقند چهار روز است در دست چغندرکاران معترض است. چغندرکاران محروم در روز ۱۷مرداد در اعتراض به پرداخت نشدن بدهی معوقه سالهای قبل، این کارخانه را در اختیار گرفته و مسئولان آن را از کارخانه اخراج کردند و کارخانه را بستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ (۱۲ اوت ۲۰۱۸)