درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

فراخوان به محكوميت سركوب معلمان و اقدام فوري براي آزادي دستگيرشدگان

به دنبال تحصن سراسري معلمان در روزهاي ۲۲ و ۲۳مهرماه رژيم آخوندي، در وحشت از ادامه اعتصابها و اعتراضات، اقدامها و تدابير سركوبگرانه عليه فرهنگيان را شدت بخشیده است. وزارت اطلاعات، ادارات حراست و اطلاعات پاسداران در استانهاي مختلف كشور شماري از معلمان را بازداشت يا احضار كرده و به پرونده سازي براي آنها مبادرت كرده اند.

روز سه شنبه اول آبان آقاي هاشم خواستار فعال سرشناس حقوق معلمان كه پيش از اين بارها دستگير و زنداني شده است، در يك اقدام جنايتكارانه توسط اطلاعات پاسداران ربوده و سپش به عنوان بيمار رواني به بيمارستان ابن سيناي مشهد منتقل شده و ممنوع الملاقات است. انتقال به «بيمارستان رواني » پس از افشاي آدم‌ربايي، هدفي جز سرپوش گذاشتن بر جنايت ندارد..

اين اقدامهای سركوبگرانه در حالي است كه رژيم آخوندي كمترين اقدامي براي حل مشكلات معلمان نكرده و به هيچيك از مطالبات آنها پاسخ نداده است. افزايش بيسابقه تورم و گراني، وضعيت معيشتي معلمان را بسيار سخت‌تر كرده است.

مقاومت ايران عموم مراجع بين المللي را به محكوميت قاطع اقدامهای سركوبگرانه رژيم آخوندي عليه فرهنگيان و معلمان و اقدام فوري براي آزادي آقاي خواستار فرا مي‌خواند و از سنديكاها و اتحاديه هاي معلمان و فرهنگيان و دانشجويان در كشورهاي مختلف جهان مي‌خواهد از اعتراضات و خواستهاي به حق معلمان ایران حمايت كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۳آبان۱۳۹۷(۲۵ اكتبر۲۰۱۸)