درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا، در قاهره اعلام كرد كه آمريكا ديگر از آخوندهای حاکم بر ایران محافظت نمیکند و «ما به مردم ایران پیوستیم که خواهان آزادی و حسابرسی هستند». از اينرو «دوران شرمی كه آمریكا برای خودش به‌وجود آورده بود و همچنین دوران سیاستهایی كه باعث چنین رنجهای دردآوری شدهاند، به پایان رسیده است».

وزير خارجه تصريح كرد هنگاميكه آمريكا با دشمناني از قبيل ملايان همدستي مي‌كند «آنها جلو میآیند و پیشروی میكنند».

خانم مريم رجوي، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از فاصله گرفتن آمريكا از سياستهايي كه مردم و مقاومت ايران نخستين قربانيان آن بوده‌اند، بار ديگر خاطرنشان كرد، دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي، نقض حقوق بشر، صدور بنيادگرايي و تروريسم، چهار ستون تئوكراسي حاكم بر ايران است. راه‌حل قطعي براي خلاصي از فاشيسم ديني، تغيير اين رژيم نامشروع به دست مردم و مقاومت ايران است. به‌رسميت شناختن شوراي ملي مقاومت، يگانه جايگزين دموكراتيك ديكتاتوري ديني و تروريستي، لازمة جبران و پايان دادن به سياست فاجعه بار مماشات در چهار دهه گذشته است. رژيم ركوردار جهاني اعدام، تنها زبان قاطعيت و قدرت را مي‌فهمد.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران، از جانب مقاومتي كه از سال۱۳۶۰ خواهان تحريم تسليحاتي و نفتي ديكتاتوري ديني بوده است، ضرورت موارد زير را بار دیگر مورد تأكيد قرار داد:

1-به رسميت شناختن حق مقاومت مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني و دستيابي به آزادي

2-قراردادن تماميت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در ليست تروريستي وزارتخارجه آمريكا و اتحاديه اروپا

3-اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمريكا و اروپا

4- ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت پس از ۶۵بار محكوميت در ملل متحد

5-حمايت از ارجاع پرونده قتل‌عام زندانيان سياسي به دادگاه جنايي بين المللي

6-اخراج رژيم نامشروع ملايان از ملل متحد و به‌رسميت شناختن نمايندگي مقاومت عادلانه مردم ايران

7-اخراج قاطعانة فاشيسم ديني حاكم بر ايران و نيروهاي آن از سوريه، عراق، يمن، لبنان و افغانستان

8-وادار كردن حكومت عراق به پرداخت مابه ازای دارايي‌ها، تجهيزات و تسليحات و قرارگاههاي سازمان مجاهدين و ارتش ازاديبخش ملي ايران كه به‌طور کامل با هزينه خود آنها تهيه شده و اسناد آن موجود است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۱دي۱۳۹۷ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۹)