درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

به دنبال انتقال محمد عبداللهی، زندانی سیاسی کرد و شش تن از مجرمان عادی زندان مرکزی ارومیه به سلولهای انفرادی برای اجرای مجازات اعدام، شماری از خانواده های زندانیان که برای وداع با فرزندانشان به ارومیه آمده بودند، در مقابل این زندان دست به اعتراض زدند. 

دژخیمان زندان در پاسخ به خانواده های نگران گفتند: «تجمع نکنید بعدا تماس می گیریم بیایید جنازه هایشان را ببرید». عوامل اطلاعاتی رژیم نیز خانواده های معترض را تهدید کردند در صورت مصاحبه و اطلاع رسانی از اعدام عزیزانشان، از دریافت پیکر آنها محروم خواهند ماند. به دنبال آن دژخیمان با یورش وحشیانه به این تجمع شماری از خانواده ها را بازداشت کردند.

فاشیسم دینی حاکم بر ایران طی روزهای ۱۲ تا ۱۶ مرداد دست کم ۳۶ زندانی را در شهرهای مختلف به دار آویخته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ مرداد ۱۳۹۵ (۸ اوت ۲۰۱۶)