درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 رژیم  ضدبشری آخوندی یک زندانی را در روز سه شنبه ۲۱شهریور در ملاعام در تهران به دار آویخت.

 در روز پیش از آن نیز یک جوان ۳۴ساله در شاهرود در ملاعام به دار آویخته شد. در روز ۱۸شهریور نیز در یک اقدام جنایتکارانه ۱۱زندانی در تهران اعدام شده بودند.  به این ترتیب صرفا طی روزهای ۱۸تا ۲۱شهریور ۱۳تن در تهران و شاهرود به دار آویخته شده اند.

شدت یافتن بیسابقه بحرانهای داخلی و بین المللی رژیم، سرکوب سراسری و ورشکستگی اقتصادی رژیم که گرانی کمرشکنی را بر مردم ایران تحمیل کرده، هراس از خیزشهای اعتراضی را در بین سران رژیم دوچندان کرده است. سردمداران رژیم به ویژه در شرایطی که دیکتاتور سوریه، اصلی ترین متحد منطقه ای اش در آستانه سقوط قرار گرفته است، برای حتی یک روز اضافه کردن به عمر ننگینشان به گسترش سرکوب و مجازات وحشیانه اعدام روی آورده است. 

مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی به ویژه ارگانهای حقوق بشری را به اقدامی عاجل و قاطع جهت توقف سرکوب وحشیانه در ایران به ویژه مجازات سبعانه اعدام فرا می خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳شهریور ۱۳۹۱ (۱۳سپتامبر۲۰۱۲)