درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان ۱۲ زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل حصار فرامی‌خواند.

انتقال این زندانیان به سلولهای انفرادی در روزهای اخیر، از قریب الوقوع بودن اعدام آنها خبر می‌دهد. این زندانیان مانند همه محکومان به اعدام از هرگونه روند عادلانه قضایی محروم بوده اند. یکی از آنها بارها در دادگاههای نمایشی چند دقیقه‌یی آخوندها ،

اتهامهای دروغ انتسابی به خود و  بازجوییهای دروغین نوشته شده توسط شکنجه گران در مورد قاچاق مواد مخدر، را رد کرده است، اما دژخیمان همچنان بر حکم اعدام وی اصرار دارند.

هفته گذشته رژیم آخوندی ۱۴زندانی را صرفاً طی ۵روز در شهرها ی تبریز، شیراز و زاهدان به دار آویخت.

فاشیسم مذهبی حاکم در سراشیبی سقوط برای مهار اعتراضات فزاینده مردم و تشدید فضای ارعاب در جامعه به افزایش سرکوب به ویژه اعدامهای جمعی متوسل شده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱مهر۱۳۹۱ (۱۲ اکتبر۲۰۱۲)