درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

پنجشنبه شب, ۱۲فروردین ماه, مردم و جوانان شجاع منطقه شهرک غرب تهران, با سر دادن بانگ الله اکبر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه, در سالروز نحس به سرقت رفتن انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران, انزجار خود از فاشیسم مذهبی حاکم را فریاد کردند.

شب پیش از آن نیز, از ساعت ۲۱۳۰ تا ۲۲۱۵، بهرغم فضای سرکوب شدیدی که مزدوران رژیم در این منطقه ایجاد کرده بودند, جوانان غیور شهرک غرب تظاهرات شبانه خود را برپا داشتند.
طی روزهای اخیر, در آستانه ۱۳به در, رژیم آخوندها در هراس از بروز خشم مردم, بر تراکم نیروهای سرکوبگر در سطح شهر افزوده است و با ایجاد ایستگاههای پست و بازرسی ازجمله در شهرک غرب ـ تهرانسر و تهرانپارس به چک خودروها و ارعاب مردم می پردازد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲فروردین۱۳۸۹(اول آوریل۲۰۱۰)