درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رژیم آخوندی در روز دوشنبه در یک اقدام سبعانه۱۱ زندانی را به طور جمعی در زندان زاهدان به دار آویخت.

رئیس کل جنایتکار دادگستری سیستان و بلوچستان اتهام اعدام شدگان را «فساد فی الارض و محاربه با خدا» و مقابله با نظام آخوندی ذکر کرد. او تأکید کرد «دستگاه قضایی در اجرای دقیق و سریع احکام» آخوندها «لحظه ای درنگ » نخواهد کرد. 
همچنین یک زن در زندان قزوین به دار آویخته شد.

برپا کردن چوبه های دار در زندانهای شهرهای مختلف کشور نشانگر ناتوانی رژیم رو به زوال آخوندی در مقابله با اعتراضها و انزجار فزاینده مردم ایران علیه تمامیت نظام ولایت فقیه و به منظور تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه است. همچنانکه دستگاه قضاییه آخوندی آشکارا هدف از این اعدامها را «افزایش امنیت» اعلام می کند.
مقاومت ایران ضمن محکوم کردن این اعدامهای سبعانه, عموم مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری, به ویژه دبیرکل, کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و اعدام را به محکوم کردن اوضاع وخامت بار حقوق بشر در ایران و اقدامی فوری جهت توقف مجازات سبعانه اعدام فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹آذر۱۳۸۹(۲۰دسامبر۲۰۱۰)