درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

اسید پاشیدن به صورت یک نویسنده و خبرنگار افغانی، همچنانکه اعدام شمار زیادی از شهروندان ستمدیده افغانی توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران، که تظاهرات اعتراضی و گسترده مردم افغانستان را بر انگیخته است نشان وحشیگری بی حد و حصر رژیم قرون وسطایی حاکم بر ایران است.

رژیمی که حتی آزادی بیان و افشای جنایتهایش در یک کشور دیگر را نیز تحمل نمی کند. 

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت فاشیسم دینی حاکم بر ایران در ترور و اعدام و جنایت و شقاوت هیچ مرزی نمی شناسد و اثر انگشت آن در همه منطقه، از ترور جنایتکارانه رفیق حریری نخست وزیر لبنان، تا انفجار و ترور و کشتار مردم بیگناه در عراق، توطئه و تروریسم در یمن و اعدام و تعرض به شهروندان افغانستان به چشم می خورد. 
خانم رجوی جامعه جهانی را به محکوم کردن جنایتهای این رژیم، چه در ایران و چه در خارج از مرزهای آن فراخواند و گفت: جهان، به ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا در مقابل یک آزمایش بزرگ قرار دارند، ادامه سکوت و بی عملی در مقابل این فاشیسم خونریز مذهبی و یا پاسخ دادن به مسئولیتی که منشور ملل متحد، کنوانسیونها و مقررات بین المللی در مقابله با چنین رژیمی برای آنها مشخص کرده است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳بهمن۱۳۸۹(۲۳ژانویه۲۰۱۱)