درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

دو قهرمان مقاومت و ملت، دو زندانی سیاسی مقاوم و سرفراز دیگر از خانواده های مجاهدان اشرف، 
مجاهدان راه آزادی مردم ایران، محمد علی حاج آقایی و جعفرکاظمی،همزمان با اربعین حسینی،
به دست دژخیمان خامنه ای، به شهادت رسیدند و به همرزم و همبند شهیدشان، مجاهد خلق علی صارمی و دیگرشهیدان راه آزادی، پیوستند.

دواعدام وحشیانه سحرگاه امروز، بار دیگر خشم و انتقام جویی جنون آمیز خامنه ای، و منتهای ترس ودرماندگی ولی فقیه ارتجاع را، دربرابر پایداری اشرف و اعتلای همه جانبه مقاومت ایران، بر ملا کرد.

خامنه ای در برابر محکومیت و انزوای فزاینده رژیم در عرصه بین المللی، و درفردای شکست مذاکره ومانورهای شیادانه اش برای دستیابی به سلاح اتمی، و در برابر ایستادگی اشرفیان که با فرقهای شکافته، تعرضات مزدوران و دست نشاندگان او را درهم می شکنند و به خود او بیا بیا می گویند، با زبونی و پستی و لئامت یزیدی، یعنی با حربه اعدام زندانیان سیاسی و اعضای خانواده های اشرفیان، به میدان آمده و انتقام می گیرد.
اما در سراشیب انقراض و سقوط محتوم، نمی داند که این خونهای پاک، عزم مردم ایران و پیشتازان راه آزادی را برای سرنگونی فاشیسم ولایت فقیه، هرچه جزمتر می کند.
دادستانی خامنه ای و خبرگزاری رسمی حکومت آخوندی، جرائم این دو قهرمان مردم ایران را: سفر به اشرف، تشویق و سمت دادن فرزندان و بستگان خود به اشرف، تبلیغ و فعالیت در خیابانها و مساجد در جریان قیام، فیلم‌برداری و عکس‌برداری از تجمعات خیابان انقلاب و میدان آزادی، مصاحبه با خانواده‌های مجاهدان اشرف، و جمع آوری کمکهای مالی برای مجاهدین ذکرکرده است.
بیچاره شب پرستان درمانده و درهم شکسته، که در باتلاق جنایتهای ضد انسانی، درگرداب بحرانهای مرگبار درونی، و دربن بست و انزوای فزاینده جهانی، نمی دانند که مردم ایران و پیشتازان آنها دراشرف و حامیان وهمرزمانشان درسراسر میهن اسیر و در سراسر دنیا، نه تنها مرعوب نمی شوند، بلکه باعزم هرچه استوارتر به پا می خیزند، و پرچمهای پایداری را هرچه بالا بلندتر برمی افرازند.
سلام بر سمبلهای پایداری مردم ایران، محمد علی حاج آقایی و جعفرکاظمی، در روزی که زاده شدند، در روزی که قدم درمسیر مجاهدت ومقاومت نهادند، در روزی که خود و خانواده و فرزندان و بستگان را به راه سرور شهیدان و مسیر مقاومت به هرقیمت، فراخواندند، و در روزی که با نثار جان، به عهد خود وفاکردند. 
به مردم ایران، به مجاهدان اشرف، به تمامی اعضای خانواده بزرگ مقاومت ایران و یاران و هوادارانشان در ایران و در سراسر جهان، به زندانیان مقاوم سیاسی در زندانهای دیکتاتوری آخوندی، به ویژه به مجاهد اشرفی بهروز کاظمی و به همه بستگان و اعضای خانواده این دوشهید سرفراز راه آزادی دراشرف و درایران، با درود و افتخار، تهنیت و تسلیت می‌گویم.
از این خونهای پاک ، که همزمان با اربعین حسینی، برخاک پای سرورشهیدان و در راه آزادی مردم ایران؛ افشانده شد، بسا قهرمانان مجاهد و دختران و پسران دلیر و اشرف نشان، بر خواهند خاست. 
مریم رجوی
چهارم بهمن ۱۳۸۹