درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

چرخه جنایت و کشتار همچنان با شتاب و بی وقفه از مردم ایران قربانی می گیرد. جلادان حاکم بر ایران در روز پنجشنبه ۷بهمن, در یک اقدام جنایتکارانه ۷زندانی را به طور جمعی در زندان قزل حصار کرج اعدام کردند.

سه زندانی نیز در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند (خبرگزاری رژیم –ایرنا-۷بهمن). 
به این ترتیب شمار اعدامهای اعلام شده از سوی رژیم, در ۲۷ روز اول سال جدید میلادی به ۸۹تن بالغ می شود.

این آمار نسبت به سالهای گذشته بیسابقه است. اعدام زندانیان سیاسی تحت عنوان مجرمان عادی یک روال شناخته شده طی سه دهه حاکمیت ننگین آخوندها بوده است. 
رژیم آخوندها در حالی زندانیان را تحت عنوان قاچاقچی مواد مخدر اعدام می کند که این روزها انتشار اخبار تجارت مواد مخدر توسط آخوندها و پاسدارانشان در کشورهای مختلف جهان به یک رسوایی برای تروریستهای حاکم بر ایران تبدیل شده است.
نظام درهم شکسته ولایت فقیه, در سراشیب سرنگونی, ناتوان از مقابله با امواج اعتراض و انزجار مردم ایران, به ویژه بعد از اجرای طرح ضدمردمی حذف سوبسیدها, برای ایجاد فضای رعب و وحشت به گسترش سرکوب و اعدام متوسل شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸بهمن۱۳۸۹ (۲۸ژانویه۲۰۱۱)