درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، سقوط دیکتاتوری و پیروزی قیام و دموکراسی در مصر را به مردم مصر تبریک گفت.

وی با گرمترین درودها به قیام کنندگان به ویژه زنان و جوانان مصر افزود: این پیروزی بدترین خبر برای ولی فقیه ارتجاع و فاشیسم دینی حاکم بر ایران و بهترین خبر برای ملتهای مصر،عراق و ایران است. 
خانم رجوی خاطرنشان کرد: رژیم ملایان که از اوجگیری جنبش آزادیخواهانه مردم منطقه در هراس است

با تمام قوا در تلاش است که با سوء استفاده و دست اندازی به این قیامها، آنها را به سوی ارتجاع و در راستای منافع حکومت خود سمت و سو دهد. امری که در سخنرانی خامنه ای در روز ۱۵بهمن مشهود بود.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران افزود: به منظور تضمین تداوم جنبش مردم مصر و برای استقرار یک حکومت دموکراتیک در این کشور کاملأ ضروری است که احزاب، شخصیتها، جریانهای سیاسی و مردم مصر با اعلام برائت از رژیم ولایت فقیه و ایستادگی در مقابل مداخلات رژیم آخوندی، مانع به انحراف کشیده شدن قیام و به گروگان گرفتن دموکراسی در کشور خود شوند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲بهمن۱۳۸۹(۱۱فوریه۲۰۱۱)