درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده مقاومت در باره تظاهرات شجاعانه امروز مردم گفت: خیزش امروز مردم تهران و بسیاری از شهرهای ایران، با شعار مرگ بر دیکتاتور، یک بار دیگر خواست مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به نمایش گذاشت و اراده جوانان و زنان، تدابیر سرکوبگرانه رژیم آخوندی و انبوه پاسداران و بسیجیان وحشی را در هم شکست.

خانم رجوی افزود قیام مردم ایران، همچون قیام مردم مصر و تونس تا سرنگونی دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران و همه باندها و جناحهایش و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم ادامه خواهد یافت.

وی جامعه جهانی را به تحریم همه جانبه و قطع رابطه با رژیم نامشروع حاکم بر ایران و اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان امروز فراخواند.
از اولین ساعات بعد از ظهر امروز، برغم تدابیر بی سابقه سرکوبگرانه، نقاط مختلف تهران شاهد تظاهرات اعتراضی، یورش نیروهای سرکوبگر به مردم و درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگر می باشد. 
ملایان جنایتکار در هفته های اخیر با اعدام زندانیان سیاسی بویژه هواداران سازمان مجاهدین و خانواده های ساکنان کمپ اشرف (محل استقرار ۳۴۰۰ تن عضو سازمان مجاهدین خلق ایران) و با ایجاد رعب و وحشت مذبوحانه تلاش کرد از اوج گیری قیامهای مردمی جلوگیری کند.
روز ۲۹ ژانویه رهبری مقاومت ایران به عموم مردم ایران بویژه زنان و جوانان فراخوان داد که در ماه جاری ایرانی علیه رژیم آخوندی حاکم بر ایران بپا خیزند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵بهمن۱۳۸۹ (۱۴فوریه۲۰۱۱)