درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی، رئیس جممهور برگزیده مقاومت ایران، طی پیامی که از تلویزیون ملی ایران، برای سراسر ایران پخش شد، مردم را به ادامه خیزش و برپایی بزرگداشت صانع ژاله و محمد مختاری جانباختگان قیام ۱۴ فوریه فراخواند.

وی گفت: مردم به پاخاسته ایران به ویژه نسل جوان میهن ما برای به زیر کشیدن این رژیم نه مرعوب می‌شود و نه آرام می‌گیرد. قیام ملت ایران برای آزادی که دیگر بار در ۲۵ بهمن شکفت، اوج می گیرد و قیام مردم تا سرنگونی دیکتاتوری و تا پیروزی آزادی ادامه می یابد. 

خانم رجوی افزود: فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران طی هفته های اخیر با اعدام زندانیان سیاسی درصدد بود که فضای ارعاب در جامعه را شدت بخشد. اما این جنایتها بر خلاف خواست رژیم، عزم مردم ایران به ویژه جوانان را برای نفی تمامیت این رژیم ضدبشری و ضد ایرانی جزمتر کرد . 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰بهمن۱۳۸۹ (۱۹فوریه۲۰۱۱)