درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

تظاهرات ضدحکومتی در شهرهای مختلف کشور.

مردم شهرهای مختلف کشور جشن چهارشنبه سوری را به صحنه اعتراض و ابراز انزجار از تمامیت نظام ولایت فقیه تبدیل کردند. 
در شیراز حوالی میدان قاضی جوانان شعار مرگ برخامنه ای خونخوار - مرگ بردیکتاتور سردادند.
در مشهد، در نقاط مختلف شهر، مردم و جوانان دلیر با خروش مرگ بر خامنه ای دست به اعتراض زدند.

حوالی ساعت ۱۹۰۰ در خیابان هاشمیه نیروهای سرکوبگر تظاهرکنندگان را که شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور می دادند، به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. جوانان دلیر به مقابله با عوامل نیروهای سرکوبگر پرداختند و آنها را فراری دادند. مزدوران رژیم هشت تن را دستگیر کردند. 
در سنندج جمعیت زیادی در منطقه صلوات آباد و پارک کودک و میدان گاز این شهر تجمع کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند .
در رشت نیز جشن چهارشنبه سوری در خیابانهای مطهری و گلسا به صحنه اعتراض جوانانی تبدیل شد که شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند.
در شاهین شهر اصفهان نیز حمله مزدوران به تجمع جوانان در خیابان فردوسی به درگیریهای شدیدی منجر شد که دامنه آن به دیگر نقاط شهر هم کشیده شد. در این درگیریها شمار زیادی از مردم مجروح و شمار دیگری دستگیر شدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۴اسفند۱۳۸۹(۱۵مارس۲۰۱۱)