درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران خواستار اعزام یک هیات تحقیق ملل متحد برای رسیدگی به این کشتار و وضعیت فاجعه بار زندانهای رژیم است.

مقاومت ایران، تیراندازی دژخیمان رژیم آخوندی به زندانیان بیدفاع زندان قزلحصار را که به کشته و مجروح شدن شمار زیادی از زندانیان منجر شد یک جنایت بیسابقه و هولناک و یک صفحه ننگین در پرونده سراسر تباهی و جنایت فاشیسم دینی حاکم بر ایران توصیف کرد و خواستار محکومیت قوی این جنایت از سوی جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت ملل متحد شد.

مقاومت ایران از دبیر کل ملل متحد خواست هیأتی را مأمور کند تا پیرامون این جنایت بزرگ و همچنین درباره وضعیت زندانهای ایران به ویژه زندانیان سیاسی تحقیق کند.
شلیک به سوی زندانیان در شب چهارشنبه سوری و همزمان با قیام سراسری مردم ایران علیه این رژیم، از سبعیت فوق تصور یک رژیم قرون وسطایی خبر می‌دهد که از مقابله با قیام مردم ناتوان مانده است و برای جلوگیری از گسترش اعتراضات اجتماعی به این وحشیگریها دست می زند. مردم ایران در مقابل این جنایتها سکوت نخواهند کرد و با عزمی دو چندان برای سرنگونی این رژیم به پا خواهند خاست.
سه شنبه شب، ۲۴اسفند، نیروهای سرکوبگر رژیم در زندان قزل حصار با شلیک مستقیم به زندانیان بیدفاع شمار زیادی از آنان را کشته و مجروح کردند. وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. تعدادی از مجروحان بر اثر شدت جراحت در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵ اسفند ۱۳۸۹ (۱۶مارس۲۰۱۱)