درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، کشتار سه شنبه شب۲۴ اسفند، زندانیان بیدفاع زندان قزلحصار توسط دژخیمان رژیم آخوندی را یک جنایت بیسابقه و هولناک و یک صفحه ننگین در پرونده سراسر تباهی و جنایت فاشیسم دینی حاکم بر ایران توصیف کرد.

وی ضمن آرزوی بهبودی سریع برای مجروحان و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، از عموم مردم خواست به کمک و حمایت از آنان قیام کنند.

خانم رجوی خواستار محکومیت قوی این جنایت از سوی جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت ملل متحد شد و از دبیرکل خواست هیأتی را مأمور کند تا پیرامون این جنایت بزرگ و همچنین درباره وضعیت زندانهای ایران به ویژه زندانیان سیاسی تحقیق کند. 
خانم رجوی، گفت شلیک به سوی زندانیان همزمان با قیام سراسری مردم ایران علیه این رژیم، از سبعیت فوق تصور یک رژیم قرون وسطایی خبر می‌دهد که از مقابله با قیام مردم ناتوان مانده است و برای جلوگیری از گسترش اعتراضات اجتماعی به این وحشیگریها متوسل می شود. وی افزود بی تردید مردم ایران در مقابل چنین جنایتهایی سکوت نخواهند کرد و عزم آنها برای سرنگونی این رژیم را دو چندان خواهد کرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ اسفند ۱۳۸۹( ۱۷ مارس ۲۰۱۱)