درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مأموران وزارت اطلاعات آخوندها روز ۱۵بهمن ماه, آقای رضا نگهداری , دانشجوی ترم۳ حقوق دانشگاه تهران را ربوده و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
رضا نگاهداری دبیر تشکیلاتی و سخنگوی دانشجویان آزادیخواه ایران به دلیل برگزاری تجمعات سیاسی و صنفی دانشجویان در کوی دانشگاه در بهمن سال گذشته, برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به قتل مشکوک خانم دکتر زهرا بنی یعقوب و اعتراض به حضور پاسدار احمدی نژاد در دانشگاه تهران

در روز ۱۵مهرماه گذشته, توسط شعبه وزارت اطلاعات آخوندها در دانشگاه موسوم به «حراست», از تحصیل در دانشگاه و ورود به خوابگاه دانشجویان محروم گردیده بود.
مراجعه خانواده نگاهداری به ارگانهای ذیربط رژیم آخوندها برای پیدا کردن ردی از فرزند ربوده شده شان, تاکنون هیچ نتیجه یی نبخشیده است و وزارت اطلاعات آخوندها از پاسخگویی در این زمینه طفره می رود.
رژیم آخوندها با ربودن یا دستگیری فعالان سیاسی و اعمال شدیدترین شکنجه ها در سیاهچالهای قرون وسطایی خود, تمامی تلاشش را برای درهم شکستن آنان و وادارساختن شان به نفی هرگونه فعالیت اعتراضی علیه دژخیمان حاکم بر ایران بکار می گیرد و در صورت عدم موفقیت, زندانیان دربند را در زیر شکنجه به قتل رسانده و سر به نیست می کند.
مقاومت ایران نسبت به اعمال شکنجه های وحشیانه و به قتل رساندن دانشجوی ربوده شده رضا نگهداری هشدار می دهد. چشم بستن بر این همه ستم و بیدادگری فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران طی ۳۰سال گذشته آنها را ,هر روز بیش از پیش, در سرکوبی مردم ایران جریتر کرده است.
مقاومت ایران هم چنین عموم سازمانها و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر بویژه کمیساریای حقوق بشر را به ارجاع پرونده سراسر جنایت رژیم آخوندها به شورای امنیت ملل متحد و اتخاد اقدامات فوری و لازم الاجرای بین المللی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ بهمن ۸۷ (۸ فوریه ۲۰۰۹)