درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 برغم گذشت ۴۵ روز از ربودن یک زندانی سیاسی آزاد شده توسط مأموران وزارت اطلاعات آخوندها هنوز هیچ خبری از وی در دست نیست.   
روز ۱۵بهمن آقای صادق سیستانی , که پیش از این ۱۴ سال به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی بوده است, در تهران توسط ماموران اطلاعات ربوده شد. مراجعه مستمر خانواده وی به زندانهای مختلف کشور به جایی نرسیده و پاسخی دریافت نکرده اند. 

مقاومت ایران نسبت به شکنجه کردن و به قتل رساندن آقای صادق سیسستانی  هشدار میدهد و عموم مجامع و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدامات عاجل برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران فرا می خواند.

   
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 ۲۹ اسفند ۸۷ ۱۳( ۱۹ مارس ۲۰۰۹)