درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 سخنرانی های اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت - اورسوراواز - فروردین -۱۴۰۰   

 

 

 

 

 اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت - اورسوراواز - فروردین -۱۴۰۰ – سخنرانی خانم مریم رجوی     

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی دکتر منوچهر هزارخانی، پهلوان مسلم اسکندرفیلابی، دکتر صالح رجوی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی استاد جلال گنجه ای، ابراهیم مازندرانی و دکتر محمدعلی شیخی

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی فلور صدودی، پرویز خزایی، سونا صمصامی، دکتر سنابرق زاهدی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی مهدی ابریشمچی، حمید عظیمی و مهدی سامع

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی محمد محدثین، عزیزالله پاکنژاد و رضا اولیا

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی محمد محدثین، عزیزالله پاکنژاد و رضا اولیا

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی دکتر صوفی سعیدی، نصرالله اسماعیل زاده، استاد محمد شمس

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی استاد عبدالعلی معصومی، نسرین سیفی و سرگرد خلبان حسین اسکندریان

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی استاد عبدالعلی معصومی، نسرین سیفی و سرگرد خلبان حسین اسکندریان

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی امیر آرام، اصغر ادیبی و گیسو شاکری

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی دکتر حمیدرضا طاهرزاده، دکتر منشور وارسته، بهرام مودت

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی دکتر حمیدرضا طاهرزاده، دکتر منشور وارسته، بهرام مودت

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی حسین فرشید ، دکتر حسین جهانسوز و کاک بابا شیخ حسینی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی محمدعلی توحیدی، فریدون ژورک و زینت میرهاشمی

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی محمدعلی توحیدی، فریدون ژورک و زینت میرهاشمی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی منوچهر ارسطوپور، رحمان کریمی و محمد قربانی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی پروفسور حسین سعیدیان، دکتر سینا دشتی، مهرداد هرسینی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی پروفسور فیروز دانشگری و دکتر خسرو شهریاری

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی پروفسور فیروز دانشگری و دکتر خسرو شهریاری

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ قسمت پایانی