درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران تأیید حکم شش سال حبس برای آقای اسماعیل عبدی را كه مبین وحشت رژیم آخوندی از جنبش اعتراضی معلمان و فرهنگیان در سراسر كشور است قویا محکوم می کند و عموم فرهنگیان و دیگر اقشار زحمتکش و محروم را به اعتراض علیه این حکم ظالمانه و اقدامهای سركوبگرانه علیه فرهنگیان و همبستگی با جنبش اعتراضی معلمان فرا می خواند.

كمیسیون همچنین از عموم مدافعان حقوق بشر، سندیكاها  و اتحادیه های فرهنگیان و معلمان و دانشگاهیان در سراسر جهان می خواهد علیه اقدامهای سركوبگرانه رژیم آخوندی علیه فرهنگیان و محكومیت آقای عبدی دست به اعتراض بزنند.

آقای عبدی به خاطر فعالیت برای احقاق حقوق فرهنگیان و به دنبال برگزاری تجمعات صنفی معلمان در ۱۰ اسفند ۹۳ و ۱۷ اردیبهشت ۹۴ به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و به شش سال حبس محکوم شد. او که پیش از این به مدت ۱۱ ماه در بازداشت به سر برده اکنون در معرض دستگیری مجدد است.

کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت

۲۷ مهر ۱۳۹۵ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۶)