درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون اصناف

بازاریان شجاع با تظاهرات و اعتصاب همبستگی خود را با قیام مردم اعلام کردند

اعتصاب بازار تهران که از روز سه شنبه ۱۵تیر آغاز شده بود، در روز پنجشنبه برای سومین روز ادامه یافت. رژیم ولایت فقیه با سرکوب و ارعاب کوشیده است خفقان را بر بازار اعمال کند و با سیاستهای چپاولگرانه خود با افزایش ۷۰درصدی مالیات اصناف به اقتصاد ورشکسته نظام ولایت فقیه یاری رساند.