درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون اصناف

بازاریان و کسبه شجاع در تهران و بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به حاکمیت جبار و دزد و غارتگر حاکم بر میهنمان، از صبح  روز  دوشنبه ۱۶مهرماه، دست به اعتصاب زده و از باز کردن مغازه‌هایشان خودداری کردند.

این اعتصاب همزمان با ادامه اعتصاب سراسری رانندگان زحمتکش کامیون و تظاهرات و اعتراضات سایر اقشار برگزار می‌شود و نشانگر ایستادگی و استمرار مبارزه عموم مردم ایران برای سرنگونی حاکمان غارتگر است و تا سرنگونی آخوندها و دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی ادامه خواهد داشت.

کمیسون اصناف شورای ملی مقاومت، به همه بازاریان و اصناف اعتصابی و هم‌چنین رانندگان زحمتکش کامیون و کارگران و همه اقشاری که در این مبارزه سراسری شرکت دارند درود می‌فرستد و از همه هم‌میهنان عزیز می‌خواهد که به حمایت از اعتصابگران برخیزند و آنها را یاری کنند.

ابراهیم مازندرانی

مسئول کمیسیون اصناف شورای ملی مقاومت

۱۶ مهر ۱۳۹۷

بازاریان شجاع با تظاهرات و اعتصاب همبستگی خود را با قیام مردم اعلام کردند

اعتصاب بازار تهران که از روز سه شنبه ۱۵تیر آغاز شده بود، در روز پنجشنبه برای سومین روز ادامه یافت. رژیم ولایت فقیه با سرکوب و ارعاب کوشیده است خفقان را بر بازار اعمال کند و با سیاستهای چپاولگرانه خود با افزایش ۷۰درصدی مالیات اصناف به اقتصاد ورشکسته نظام ولایت فقیه یاری رساند.