درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران از محكومیت ”مداخلات رژیم ایران در امور داخلی كشورهای منطقه و دیگر كشورهای اسلامی“ و ”ادامه حمایت این رژیم از تروریسم“ در بیانیه پایانی اجلاس سران كنفرانس كشورهای اسلامی در استانبول استقبال می کند و آن را یك قدم ضروری و مثبت در مقابله با صدور بنیادگرایی و تروریسم كه منطقه را در بحران فرو برده ارزیابی می كند.

اما تجربه نشان داده است كه لازمه عقب راندن این رژیم بحران زده ضد اسلامی از سیاستهای تجاوزكارانه اش یك رویكرد قاطع و همه جانبه است. موضعگیری كنفرانس اسلامی در روز ۲۷ فروردین (۱۵ آوریل) باید با اخراج این رژیم از كنفرانس و دادن كرسی ایران به مردم و مقاومت ایران و حمایت از خواست آنان برای سرنگونی این رژیم تكمیل شود.

اجلاس سران كشورهای اسلامی همچنین «حزب الله و اعمال تروریستی آن در منطقه و حمایتش از جریانها و گروههای تروریستی را كه امنیت و آرامش كشورهای عضو كنفرانس اسلامی را متزلزل كرده است، محكوم كرد».

این بیانیه در حالی صادر شد كه روحانی رئیس جمهور و جواد ظریف وزیر خارجه و دیگر سركردگان رژیم آخوندی در روزهای گذشته با تمام قوا تلاش كردند بندهای فوق را از بیانیه پایانی این اجلاس حذف كنند، اما وقتی با پاسخ قاطع سایر كشورها مواجه شدند، روحانی با سرافكندگی در جلسه پایانی كنفرانس شركت نكرد.

موضعگیری كنفرانس اسلامی مبین انزجار كشورها و مردم منطقه و جهان اسلام علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران است كه برای ادامه بقای خود در اساس به صدور تروریسم و بنیادگرایی متکی است. آخوندهای حاكم به دنبال عقب نشینی اجباری از بمب اتمی و در محاصره بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و تضادهای درونی خود، برای به تأخیر انداختن سرنگونی محتوم رژیم شان بیش از پیش خود را نیازمند دست اندازی به كشورهای منطقه یافته اند.

شورای ملی مقاومت ایران -كمیسیون خارجه

۲۷ فروردین ۱۳۹۵ (۱۵ آوریل ۲۰۱۶)