درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران حكم دژخیمان قضاییه رژیم زن ستیز آخوندی علیه خانم نرگس محمدی را قویاً محكوم می كند. محكومیت ظالمانه خانم محمدی به ۱۰ سال حبس صرفاً مبین ضعف و تزلزل و وحشت رژیم آخوندی است كه آن را در مقابل كمترین اعتراض و مخالفتی به شدت آسیب پذیر كرده است.

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت سكوت جامعه جهانی در مقابل موج اعدام و سركوب و دستگیریهای خودسرانه و مجازاتهای قرون وسطایی توسط رژیم آخوندی را قویاً تقبیح كرد  و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و به خصوص كمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، گروه كار بازداشتهای خودسرانه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت زنان و دیگر ارگانهای ذیربط را به اقدام فوری و مؤثر برای لغو حكم قضاییه آخوندی علیه خانم محمدی و آزادی فوری و بیقید و شرط او فراخواند.

 

شورای ملی مقاومت -كمیسیون زنان

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵  (۱۹می ۲۰۱۶)