درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رژیم زن ستیز آخوندی با صدور بخشنامه یی تمامی نامه نگاری ها بین زندانیان زن محبوس در زندان اوین با خانواده هایشان را ممنوع کرده است. در این بند صرفاً زنان زندانی سیاسی نگهداری می شوند.

زندانیان زن زندان اوین با انواع محدودیتها از جمله کمبود جا و تخت، کیفیت پایین غذا، فقدان امکانات گرمایش یا سرمایش و نداشتن امکانات فرهنگی رنج می برند. دژخیمان رژیم با اعمال انواع محدودیتها در هنگام ملاقات و محروم کردن آنها از تماس تلفنی با بستگانشان در خارج زندان،  فشار بیشتری را بر آنها به ویژه بر مادران تحمیل می کنند.

شدت بخشیدن به سرکوب و فشار و آزار و اذیت زنان زندانی سیاسی در هراس از نقش مؤثر و بی جایگزین زنان آزاده ایرانی است که در صفوف اول مبارزه با این رژیم قرون وسطایی و زن ستیز قرار دارند و اصلی ترین نیروی تغییر در ایران هستند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت عموم مراجع حقوق بشری و ارگانهای مدافع حقوق زنان را به محکوم کردن شرایط وخامت بار زندانهای زنان در رژیم آخوندی فرا می خواند و خواستار اقدامی فوری و مؤثر برای آزادی بی قید و شرط عموم زنان زندانی سیاسی است.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون زنان

۶ خرداد ۱۳۹۵ (۲۶مه ۲۰۱۶)