درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

جنایات ضد انسانى جمعه شب 13 نوامبر در پاریس كه افراد بیگناه را هدف قرار داد ، با سوء استفاده از هر دین و مذهبی صورت گرفته باشد یك عمل وحشیانه است كه باعث انزجار هر انسان متمدنی است . ما بطور خاص عملیات تروریستى در یك استادیوم ورزشى كه محل دوستى و احترام به قوانین و مهر و محبت است را محكوم میكنیم.

همچنانكه خانم رجوی گفتند: "مردم ایران كه 37 سال است تحت حاكمیت سیاه دیكتاتوری مذهبی و تروریستی آخوندی، یعنی پدرخوانده داعش، قرار دارند با این جنایتها به خوبی آشنا هستند و مردم فرانسه و احساساتشان را در این لحظات سخت كاملاً درك می كنند و با آنها همدرد هستند."

كمیسیون ورزش شوراى ملى مقاومت ایران به خانواده قربانیانی كه در این حادثه تأسف بار جانشان را از دست داده اند و به مردم و رییس جمهور فرانسه تسلیت میگوید و امیدوار است دولتها و مراجع قانونی و حقوق بشرى و انسانهاى متمدن جهان بمنظور جلوگیرى از تكرار چنین فجایعى بدون در نظر گرفتن ملیت و مكان اینگونه جنایات با جنایتكاران برخوردجدى نمایند.
كمیسیون ورزش شوراى ملى مقاومت ایران
مسلم اسكندر فیلابى
23آبان ماه 1394
14نوامبر 2015