درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

قضاييه رژيم آخوندي در اراك، در يك حكم تعليقي 5 ساله براي زهر چشم گرفتن از كارگران معترض، پانزده تن از كارگران شركت هپكو را بخاطر تجمع اعتراضي آنها در خرداد گذشته به 74 ضربه شلاق و يك تا دو سال زندان محكوم كرد. اتهام كارگران هپكو كه به پرداخت نكردن حقوقشان معترض بودند اخلال در نظم عمومي و تبليغ عليه رژيم عنوان شده است.

كميسيون كار شوراي ملي مقاومت، اين احكام ضد انساني و مجازاتهاي ضد كارگري را قوياً محكوم كرد و خاطر نشان نمود : قضاييه آخوندها بدينوسيله ميخواهد به كارگراني كه گناهي جز درخواست پرداخت دستمزد و دسترنج خود را ندارند بگويد، اگر در 5 سال آينده دست از پا خطا كنند، مشمول چنين مجازاتهايي خواهند شد و بايستي به تسليم و كار بدون مزد و حقوق، تن بدهند.

كميسيون كار شوراي ملي مقاومت، كارگران را به قيام و اعتراضات هر چه بيشتر در برابر ستم آخوندي فراخواند و خواهان حمايت سازمان بين المللي كار،  اتحاديه هاي كارگري بين المللي و سازمانهاي بين المللي طرفدار حقوق بشر از حقوق كارگران ستمزده ايران و اقدام عاجل براي ممانعت از جنايتهاي روزافزون رژيم آخوندي در حق كارگران ايران و لغو مجازاتهاي دوران برده داري گرديد.

6 آبان97