بیانیه ترنت فرانکس رئیس زیر کمیته قانون اساسی در کمیته قضایی کنگره آمریکا تاکید بر ضرورت آزادی گروگانهای اشرف

دکمه بازگشت به بالا