تجمعها و تظاهرات ضد حکومتی با شعار مرگ بر دیکتاتور در تهران و درگیریهای پراکنده در نقاط مختلف شهر

دکمه بازگشت به بالا