دیوان عدالت اروپا، فرجام خواهی فرانسه از حکم دادگاه عمومی مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین را رد کرد و فرانسه را به پرداخت هزینه ها محکوم کرد

دکمه بازگشت به بالا