سال ۱۳۹۰

ایران: ۲۵ اعدام طی یک هفته، حداقل ۶ اعدام در ملا عام

 رژیم ضدبشری آخوندی روز شنبه ۲۴اردیبهشت سه  زندانی را در قزوین و تنکابن به دار آویخت. روز  ۲۳اردیبهشت نیز چهار زندانی در کرمان و روز ۲۲ اردیبهشت چهار نفر در یزد و ۲۰ اردیبهشت پنج زندانی در ارومیه به دست دژخیمان رژیم آخوندی اعدام شدند. سه تن از زندانیان در یزد در ملأعام به دار آویخته شدند.

در یک وحشیگری قرون وسطایی دیگر در روز ۱۸اردیبهشت ۹تن از هموطنان عرب در اهواز  به دار آویخته شدند.  ۶تن در زندان کارون اهواز  و سه تن از آنان که برادر بودند و بین ۲۱تا ۲۵سال داشتند، در ملاعام به دار آویخته شدند.

دژخیمان قربانیان را قبل از اعدام در منطقه حاشیه اهواز گرداندند. هدف رژیم از این وحشیگریها ایجاد جو رعب و وحشت در  میان مردم خوزستان به خصوص به دنبال اعتراضات اخیر مردم محروم این منطقه است.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، گفت در شرایطی که امواج انزجار و اعتراضات عمومی نفی تمامیت رژیم را هدف قرار داده و جنگ قدرت افسار گسیخته، نظام آخوندی را با  یکی از بزرگترین بحرانهای خود مواجه کرده است، تشدید سرکوب و اعدام یک تلاش جنایتکارانه و البته بیهوده برای جلوگیری از شعله ور شدن قیام مردمی و بالاگرفتن اعتراضات اجتماعی است. وی از جامعه جهانی خواست سکوت در قبال نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران را کنار گذاشته و رژیم آخوندی را به خاطر این بربریت افسارگسیخته مورد تحریمهای همه جانبه قرار دهد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴اردیبهشت۱۳۹۰ (۱۴مه۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا