سال ۱۳۹۰

نمایش انتخابات – شماره پنج

 خرید علنی و آشکار رأی به نفع لیست سپاه پاسداران, مجلس ارتجاع در دوره نهم به طور عمده تحت تسلط سپاه پاسداران خواهد بود.

گزارشهای درونی رژیم حاکی از تقلب گسترده و خرید و فروش بیسابقه رأی توسط عوامل باندهای مختلف به ویژه بسیج و سپاه پاسداران در شهرهای سراسر کشور است. گستردگی و علنی بودن این اقدامها چنان بوده که کارگزاران خود رژیم از آن به عنوان یک رسوایی برای نظام آخوندی نام برده اند.

بنا بر گزارشهای دریافتی عمده این اقدامها توسط عوامل بسیجیان و پاسداران صورت گرفته است. عوامل بسیج و سپاه سوار بر خودرو در خیابانهای مختلف تلاش می کردند با پرداخت پولهای کلان به عابران، آنها را به هر نحو ممکن به پای صندوقهای رأی بکشانند تا برای کاندیداهای لیست سپاه پاسداران رأی به صندوقها بریزند. خرید رأی روستاییان محروم و محنت زده و انتقال آنها به شهرها برای صحنه سازی نمایش شرکت مردم در این انتخابات قلابی نیز بخش دیگری از این اقدامها بود. شماری از نفرات خرید و فروش رأی در شهرهای مختلف بازداشت شدند ولی به سرعت با وساطت سپاه و اداره اطلاعات استان آزاد شدند.

بنا بر این گزارش عمده تقلبها حول رأی سازی برای لیست سپاه پاسداران بود که تعدادی از عناصر سابق سپاه را، که نماینده مجلس ارتجاع هستند، در بر می گیرد . در نمایش جمعه رژیم در تهران نیز الله کرم، از سر دسته های چماقداران و نیروهای سرکوبگر رژیم برای همین لیست تبلیغ می کرد. همه این تمهیدات به منظور آن است که به دستور و به خواست خامنه ای کنترل مجلس ارتجاع در دست سپاه پاسداران قرار گیرد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲اسفند۱۳۹۰ (۲مارس۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا