اجلاس‌های رسمی شورا

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ایران – ۲۶ دیماه ۱۳۹۱

اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدة شورا، برگزار شد.

در آغاز جلسه، پس از اجرای جمعی سرود «ای ایران ای مرز پرگهر»، سرود رسمی شورای ملی مقاومت، خانم رجوی در سخنان افتتاحیه خود به اعضای شورا خیرمقدم گفت و به نبردها و تظاهرات مردم به جان آمده یی که از سوریه تا عراق و ایران، سلطه دیکتاتوری و جبهه منطقه‌یی رژیم ولایت فقیه را به لرزه درآورده‌اند، درود فرستاد.

رئیس جمهور برگزیده شورا به تحولات صورت گرفته در فاصلة بین دو اجلاس میاندوره یی، از جمله پیروزی کارزار سیاسی و حقوقی مقاومت در لغو برچسب ظالمانه تروریستی در آمریکا و سپس کانادا؛ پایداری مجاهدان اشرف و لیبرتی در برابر توطئة بی خانمان سازی اجباری و غارت اموالشان توسط عوامل رژیم ولایت فقیه در عراق؛

به ستوه آمدن مردم بر اثر تورم و گرانی بیسابقه و فقر کمرشکن؛ مخاصمات مهارناپذیر درون حاکمیت؛ اعدامهای جمعی و رو به افزایش رژیم، و اعلام برپایی یکانها و دسته‌های ارتش آزادیبخش ملی ایران در سراسر میهن اشغال شده در پاسخ به ضرورتهای دوران‌ جدید و تغییر تعادل بین مقاومت و رژیم، اشاره کرد وگفت: «خامنه ای و همدستانش در وضعیتی هستند که دیگر از منافع بادآورده جنگ عراق در ده سال پیش، یا از آنچه با قرار دادن ظالمانة مجاهدین در لیست های تروریستی به چنگ آورده بودند، برخوردار نیستند.آنچه در این سالها سرپوش ضعف های بنیادین رژیم ولایت فقیه بود و برایش فضای حیاتی فراهم کرده بود، حالا گلوی رژیم را به شدت فشار میدهد.این شرائط مسئولیت تاریخی بزرگی را بر دوش این مقاومت و فرد فرد اعضا و حامیانش قرار میدهد». 
شورای ملی مقاومت در بحث های اجلاس میاندوره یی، سیر پرشتاب تحولات اوضاع در میهنمان ایران و هم چنین رخدادهای عراق و سوریه و سیاستهای مداخله‌جویانه دیکتاتوری آخوندی در این کشورها را -که هر روز در تظاهرات مردمی عراق و سوریه و در بیانیه‌های نیروهای میهن پرست و انقلابی این کشورها افشا و محکوم می شود- مورد بررسی قرار داد.

شورا این مداخلات ننگین و جنایت آمیز رژیم آخوندی را، که به طورخاص به مشارکت همه جانبه در سرکوب و کشتار مردم سوریه راه برده است، به شدت محکوم کرد و با تأکید بر همبستگی مردم و مقاومت ایران با مردم به پاخاسته و آزادیخواه سوریه و عراق تاکید کرد که هم دستی خامنه ای با دیکتاتورهایی چون بشار اسد و نوری مالکی بخش غیر قابل انفکاک سیاست و استراتژی او برای حفظ سلطه و هژمونی اش در ایران است و پیگیری بی دنده و ترمز این سیاست در مرحله کنونی، با توجه به موقعیت رژیم و تحولات بین المللی و منطقه یی و پیامدهای قیامها و بهار عربی، قبل از هرچیز، ضعف بنیادین و بن بست بی علاج دیکتاتوری آخوندی را باز تاب می‌کند. 
اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت پس از بررسی انزوای فزاینده رژیم و پیامدهای تحریم های بین المللی به خاطر برنامة دستیابی به سلاحهای اتمی، نتیجه گرفت که اگرچه سیاست مماشات هم چنان در اعمال تحریمهای همه‌جانبه و طرد کامل دیکتاتوری نامشروع آخوندها تعلل می کند، اما سران و کارشناسان خود رژیم هم اذعان دارند که اصرار بر دستیابی به بمب اتمی، رژیم را اکنون به بحران مرگباری نظیر مقطع پایانی جنگ هشت ساله با عراق دچار کرده و به دوراهی «زهر خوردن و عقب نشینی» یا «پذیرش عواقب مهلک سیاست اعلام جنگ با جامعه جهانی» رسانده است. درچنین شرایطی، رژیم در برابر بحران های حاد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و هم چنین به سبب بحران درون حاکمیت و باند غالب برسر نمایش انتخابات ریاست جمهوری، از هر سو با بن‌بست ها و تنگناهای غیر قابل عبور مواجه شده است . هم از این روست که خامنه‌ای، وحشت‌زده از چشم انداز تیره و تاری که در مقابل خود می بیند، چاره‌یی جز تشدید سرکوب و خفقان و افزودن بر شمار اعدام های وحشیانه و جمعی برای کنترل اوضاع و جلوگیری از انفجار خشم و نارضایتی متراکم مردم و استمرار توطئه های ضد انسانی اش علیه مقاومت سازمانیافته و به خصوص علیه رزمندگان اشرف و لیبرتی، نمی یابد.
اجلاس شورای ملی مقاومت به پایداری رزمندگان آزادی در این موقعیت خطیر و بغرنج درود فرستاد و درهم شکستن توطئه های دشمن و پیروزی تاریخی و بی‌نظیر مقاومت در کارزار لغو برچسب تروریستی را که حاصل ثبات قدم و درستی مشی و مسیر جنبش است، به تمامی اعضا و حامیان مقاومت تبریک گفت و تأکید کرد که راه گشایی و اعتلای مقاومت رو در روی فلاکت و بن بست دشمن، بر سنگینی بار مسئولیت شورا در پیگیری هدف اساسی اش که همانا سرنگونی استبداد دینی و استقرار آزادی و حاکمیت مردم در ایران است، می‌افزاید.
در این اجلاس، دکترکریم قصیم، مسئول کمیسیون محیط زیست شورا، کتاب جدیدش را که با عنوان «جاده صاف‌کن‌های جنگ – سیاست اپیزمنت غرب با فاشیسم دهه۳۰ قرن بیستم» از چاپ خارج شده است، به رئیس جمهور برگزیده مقاومت اهدا کرد.

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران
۲۶دیماه۱۳۹۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا