سال ۱۳۹۵

مریم رجوی: با مرگ رفسنجانی یكی از دو پایه رژیم آخوندی فرو ریخت

به دنبال مرگ رفسنجانی در روز یکشنبه 19 دی (8ژآنویه) خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، گفت: با مرگ رفسنجانی یكی از پایه های فاشیسم دینی حاكم بر ایران و عامل تعادل آن فرو ریخت و رژیم در تمامیت خود به سرنگونی نزدیكتر می شود.

رفسنجانی در 38 سال گذشته چه در زمان خمینی و چه بعد از آن، یكی از بالاترین نقشها را در سركوب و صدور تروریسم و تلاش برای دستیابی به بمب اتمی داشت.

 رفسنجانی همواره نفر شماره 2 رژیم و وزنه تعادل آن بوده و همواره در حفظ آن نقش تعیین كننده یی داشته است. با مرگ او اکنون رژیم آخوندی تعادل درونی و بیرونی خود را از دست می دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

19 دی 1395 (8ژآنویه 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا