سال ۱۳۹۹

محمد حسن رضایی را که بهنگام دستگیری ۱۶ سال داشت، پس از ۱۳ سال زندان اعدام شد

در يك اقدام جنايتكارانه دژخيمان رژيم آخوندي

محمد حسن رضایی را که بهنگام دستگیری ۱۶ سال داشت، پس از ۱۳ سال زندان اعدام شد

فراخوان بين المللي به

  • اقدام فوري براي نجات زندانيان زير اعدام بويژه كودكان
  • مقابله با اعدام و شكنجه و نقض مستمر قوانين و كنوانسيونهاي بين المللي ازسوي رژيم ايران
  • بازديد هيات بين المللي از زندانهاي ايران و ديدار با زندانيان
  • ارجاع پرونده نقض وحشيانه و مستمر حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت و قرار گرفتن سردمداران رژيم در برابر عدالت

 

صبح پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۹،‌ رژیم آخوندی، در يك اقدام جنايتكارانه محمد حسن رضایی را كه به هنگام دستگيري و وقوع جرم ۱۶ سال داشت، پس از تحمل بيش از ۱۳ سال زندان، در زندان رشت به دار آویخت. وي است. وي در سال ۱۳۸۶ پس از دستگيري تحت شکنجه و فشار در سلول‌انفرادی وادار به اعتراف شده و در بیدادگاهی که در ۱۳۸۷ تشکیل شد گفت اين اعترافات زیر شکنجه صورت گرفته است.

اين اعدام جنایتکارانه كه در نقض اشكار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک و علیرغم اعتراض سازمانها و ارگانهای حقوق بشری صورت گرفت، بار ديگر نشان ميدهد فاشيسم ديني حاكم برايران بدون شكنجه و اعدام يك روز دوام نمي آورد.

مقاومت ايران اين اعدام جنايتكارانه را قويا محكوم نموده و دبيركل، شوراي حقوق بشر، كميسر عالي حقوق بشر و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و همچنين اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان زير اعدام، بويژه كودكان و مقابله با شكنجه و اعدام و نقض مستمر قوانين و كنوانسيونهاي بين المللي ازسوي رژيم ايران، فرا ميخواند. تعيين يك هيات بين المللي براي بازديد از زندانهاي ايران و ديدار با زندانيان ضرورت مضاعف دارد. پرونده نقض وحشيانه و مستمر حقوق بشر در ايران بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن بخاطر چهار دهه جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ دی ۱۳۹۹ (۳۱ دسامبر ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا