کمیسیون زنان

عضويت رژيم زن ستيز آخوندي در كميسيون مقام زنان ملل متحد لكه ننگي است كه جامعه جهاني بايد آن را قويا محكوم كنند

عضويت رژيم زن ستيز آخوندي در كميسيون مقام زنان ملل متحد لكه ننگي است
كه جامعه جهاني بايد آن را قويا محكوم كنند

عضويت فاشيسم ديني و زن ستیز آخوندها درکمیسیون مقام زنان ملل متحد اقدامي عليه حقوق زنان، عليه حقوق بشر و در تعارض شديد و آشكار با فلسفه وجودي ملل متحد است و به اين رژيم فرصت می دهد تا زنان ایرانی را هرچه بیشتر سرکوب کرده و به حاشیه براند.

با توجه به كارنامه پراز جنايت اين رژيم و با در نظر گرفتن اينكه زن ستيزي، تبعيض و خشونت عليه زنان در قانون اساسی و قوانین جزايي و مدني اين رژیم نهادينه شده است و با توجه به رفتار خشونت آمیز و تبعیض آمیز حاكميت با زنان ايراني در همه عرصه ها، این رژیم و نمایندگان آن صلاحیت حضور در ملل متحد و به طريق اولي عضويت در کمیسیون مقام زن را ندارد.

عضويت اين رژيم در کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد توهین به زنان ایرانی است كه بيش از ۴ دهه است براي احقاق حقوق خودشان با اين رژيم قرون وسطايي چنگ در چنگ هستند. رژيمي كه بنا به گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد در باره حقوق بشر در ایران، با زنان و دختران به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می کند و بالاترين اعدام کننده زنان در جهان است. اين رژيم نه تنها از تصويب هر قانوني بر ضد خشونت عليه زنان ممانعت ميكند بلكه به عكس در قانون و در عمل اين خشونت را تشويق و پشتيباني ميكند و با به کارگیری ۲۷ وزارت خانه و ارگان حكومتي خشونت علیه زنان را در خیابانهای سراسر کشور به اجرا در می آورد.

به رغم پتانسیل و استعدادهای بالای زنان ایرانی، رژیم زن ستیز آخوندی در قانون و در عمل بيشترين محرومیت هاي اجتماعي را بر آنان تحميل كرده و آنها را از زندگي اجتماعي و سياسي واقتصادي حذف ميكند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از همه كشورهاي عضو ملل متحد و همه مجامع مدافع حقوق زنان و حقوق بشر ميخواهد تا عضويت فاشيسم ديني حاكم بر ايران در كميسيون مقام زن ملل متحد را قويا محكوم نمايند و اجازه ندهند اين عضويت را پشتوانه سركوب و تبعيض بيشتر عليه زنان كند

شورای ملی مقاومت ایران -کمیسیون زنان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۲۳ آوریل ۲۰۲۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا