اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۳

يادآوري فتواهاي خميني در جنگ ضدميهني اعتراف آشكار رحيم صفوي «دستيار و مشاور عالي» خامنه‌اي به اعزام يك ميليون دانش‌آموز به جبهه‌هاي جنگ


يادآوري فتواهاي خميني در جنگ ضدميهني
اعتراف آشكار رحيم صفوي «دستيار و مشاور عالي» خامنه‌اي به اعزام يك ميليون دانش‌آموز به جبهه‌هاي جنگ
و فيلم‌سازي‌هاي وزارت بدنام اطلاعات و مزدوران آن عليه مجاهدين براي در بردن رژيم

كميسيون صلح شوراي ملي مقاومت ايران كه در مهرماه 1361 در بحبوحة بسيج‌هاي جنگي دجال ضدبشر (خميني) در جنگ ضد ميهني تشكيل شد، شمه‌يي از اسناد و موضعگيري‌هاي مسئول شوراي ملي مقاومت ايران را در اين خصوص به اطلاع هموطنان به ويژه نسل جوان كه در جريان نبوده‌اند، مي‌رساند. موارد زير در همان زمان منتشر شده است.

سند شماره 1
آخرين فتاوي خميني براي تهديد و اجبار عموم مردم و از جمله كودكان براي رفتن به جبهه‌هاي جنگ

خميني : با تمام قدرت 20 سال هم اين جنگ طول بكشد ايستاده‌ايم. در صورتي كه اين [صدام] پوسيده است.

فتاوي جديد خميني كليشه شده در نشريه اتحاديه انجمن‌هاي دانشجويان مسلمان خارج از كشور (شماره 62)
نقل از روزنامه جمهوري اسلامي 9 آبان 1361

سند شماره 2
پيام مسئول شوراي ملي مقاومت در رابطه با اعلام بسيج عمومي رژيم خميني براي ” جنگ “
17 آبان 1361

هموطنان عزيز !
چنانكه درآخرين اطلاعيه شوراي ملي مقاومت مورخ 2 آبانماه61 خاطرنشان شده بود، رژيم ضد ملي خميني براي استمرار سلطه‌ي ضد مردمي خود و در ادامة سياست جنگ افروزانه و تجاوزكارانه اش؛ هزاران تن از هموطنان ما را به كشتن داده و اكنون در سراشيب تلاشي، بر خلاف همة قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد (به ويژه قطعنامة مورخ 30 مهر61) و با عقيم گذاردن كلية تلاش‌هاي بين‌المللي براي صلح به اعلام به اصطلاح بسيج عمومي براي جنگ مبادرت ورزيده است تا بارديگر با اعمال زور و بكار گرفتن شيوه‌هاي دجال‌گونه ، گروه هاي انبوه ديگري از هموطنان ما و بويژه كودكان خردسال را به كام مرگ بفرستد.
البته مدتهاست كه ديگر دجالگري‌هايش بركمتر كسي تأثير مي‌گذارد و رژيم خميني چارة كار را تنها در وضع قوانين ضدبشري و صدور فتاوي مختلف شخص خميني، براي تهديد و اجبار عموم به پذيرش به اصطلاح بسيج‌هاي جنگي يافته است . كما اينكه در فتاوي اخير او كه روز نهم آبان جاري انتشار يافته ، خميني اين دجال تبهكار با دستخط خود رفتن به جبهه هاي جنگ تجاوزكارانه را مقدم بر هر كاري از مدرسه رفتن نوباوگان گرفته تا مشاغل اداري وخدماتي، وظيفة واجب و الزامي همه اعلام كرده است و پليدتر و ضدانساني‌تر آنكه درمقابل مخالفت‌هاي محقانة دهها هزار پدر و مادر ايراني با اعزام جگرگوشگان خردسالشان به جبهه‌هاي جنگ، فتوا مي‌دهد به اين مخالفت‌ها نيز نبايستي توجهي بشود .
بر اين اساس شوراي ملي مقاومت با محكوم كردن مجدد همة جنايات و عوامفريبي‌هاي خميني متذكر مي‌گردد:
1-جنگ افروزي‌هاي خميني دقيقاً واجد خصلت ضد ملي و ضد مردمي بوده و برعليه منافع و مصالح كشور و ملت ايران است.
2-به هر ترتيب وتا آنجا كه درتوان داريد در اين رابطه از هرگونه مساعدت و همكاري با رژيم خميني درهرشغل و مقامي كه هستيد، بپرهيزيد و سياست جنگ‌طلبانه و عوامفريبي‌هاي دجال گونة خميني را افشاء كنيد.
3-باشعار آزادي و صلح ، همة سلاحها و نيروهاي خود را عليه رژيم ضد ملي و ضد مردمي خميني بسيج كنيد.
مسعود رجوي
مسئول شوراي ملي مقاومت
17 آبان1361

سند شماره 3
پيام مسئول شورا به دبيركل ملل متحد-10 آذر 1364
خطر بزرگي كه جان بيش از 10 ميليون دانش‌آموز ايراني را در معرض تهديد قرار مي‌دهد

دبير كل ملل متحد آقاي خاوير پرز دوكوئلار؛
محترماًـ در شرايطي كه اجلاس جاري مجمع عمومي ملل متحد مسئلة ايران را مورد توجه قرار مي‌دهد و درحاليكه اخبار مربوط به تلاش‌هاي گستردة رژيم خميني براي اعزام نيروي انساني به جبهه‌ها و اعلام يك هفته بسيج جنگي (5 تا 11 آذر)، بخش عمدة فعاليت‌هاي رسانه‌هاي خبري و تبليغاتي رژيم را تشكيل مي‌دهد؛ توجه شما و كلية ملل و دول صلح‌دوست جهان را به خطر بزرگي كه جان بيش از 10 ميليون دانش‌آموز ايراني را در معرض تهديد قرار داده است، جلب مي‌كنم:
رژيم خميني كه در زمينة بسيج نيروي انساني براي جنگ، به دليل مقاومت فزاينده و مبارزات مثبت و منفي مردم ايران عليه جنگ و براي صلح و آزادي، عملاً در بن‌بست قرار دارد؛ استفادة گسترده از 10 ميليون دانش‌آموز بيگناه ايراني به عنوان منبع اعزام نيروي انساني به جبهه‌هاي جنگ را رسماً در دستور كار قرار داده است.
در تاريخ 21 آبان64 مسئول بسيج سپاه پاسداران خميني اعلام كرد: «از دو سال پيش با وزارت آموزش و پرورش در زمينة تأسيس مجتمع‌هاي آموزشي در جبهه‌ها و در مقر تيپ‌ها و لشكرها هماهنگي‌هايي به عمل آمد كه به موجب آن 12 هزار دانش‌آموز در مقاطـع مختلف امتحانات آخر سال خود را دادند». قبلاً نيز در سميناري كه به بررسي مسئلة جنگ و مشكلات دانش‌آموزان در جبهه‌ها اختصاص داشت، اكرمي وزير آموزش و پرورش رژيم خميني اعلام كرد: «اولين هدف آموزش و پرورش آن است كه تمام قوايش را صرف تجهيز و آموزش [جنگي] 10 ميليون دانش‌آموز كند». در همين سمينار رفيق‌دوست وزير سپاه پاسداران خميني گفت: «در سال 62 در عمليات خيبر 57% نيروهاي رزمنده دانش‌آموز بودند». فرماندة سپاه پاسداران خميني نيز اعلام داشت: «وزارت آموزش و پرورش … سازمان منظمي در جنگ ايجاد نمود، و به همين جهت در قرارگاه خاتم‌الانبياء عضويت رسمي پيدا كرده است». تمامي اين اظهارات در مطبوعات رسمي دولتـي منتشـر شده و نسخـه‌اي از روزنامـة حكومتـي كيهان (22 آبان 64) كه حاوي گزارش سمينار فوق‌الذكر است، همراه با ترجمه‌ي انگليسي آن پيوست است.
آقاي دبير كل؛
آيا اين قساوت حيرت‌آور، يعني طراحي علني يك دولت براي به كشتن‌دادن تدريجي بيش از 10 ميليون دانش‌آموز خردسال و بيگناه كه بايد بصورت امواج انساني در جنگي كه فقط خميني خواستار ادامة آن است، دسته دسته بر روي ميادين مين روانه شوند؛ در شمار بزرگترين و تلخ‌ترين جنايات ضدبشري نيست؟
………………………..
به نام مقاومت عادلانه‌ي مردم ايران براي صلح و آزادي كه تاكنون در قبال سركوب ضدبشري رژيم خميني بيش از 50 هزار اعدام و بيش از 140 هزار زنداني سياسي متحمل شده و با يادآوري تعهدات انساني و بين‌المللي شما و مجمع عمومي ملل متحد، براي ممانعت از اين تراژدي هولناك و كشتار سيستماتيك دانش‌آموزان بيگناه ايران توسط رژيم جنگ‌طلب و سركوبگر خميني، استمداد مي‌كنم.

مسئول شوراي ملي مقاومت
مسعود رجوي-10 آذر 1364
رونوشت:
-صليب سرخ جهاني
– عفو بين‌الملل/

سند شماره 4
صحنه تكاندهنده «صحراي مين»
روزنامة اطلاعات رژيم- 11 ارديبهشت 1361

سند شماره 5
رحيم صفوي «دستيار و مشاور عالي» خامنه‌اي
يك ميليون دانش‌آموز در جبهه‌ها حضور يافتند
قدس آنلاين-9 آذر 1392

موارد بالا به روشني نقش كثيف و ننگين فيلم‌سازان وزارتي با فرافكني و استفاده از برچسب «كودك سرباز» عليه مجاهدين را براي در بردن رژيم نشان مي‌دهد.

كميسيون صلح شوراي ملي مقاومت ايران
مهدي ابريشمچي- 8 فروردين 1403

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا