استقبال از تحریم افراد وشركتهای مرتبط با برنامه موشكی آخوندها و فراخوان مقاومت به قرار دادن سپاه پاسداران و اعمال تحریمهای همه جانبه علیه آن

دکمه بازگشت به بالا