استقبال از روحانی تقویت تمامیت رژیم و هارترین باندهای آن و تشویق این رژیم در شكنجه و اعدام مردم ایران و صدور تروریسم و جنگ افروزی در منطقه است

دکمه بازگشت به بالا